Nalatenschap

Bij een nalatenschap komt veel kijken. Hieronder volgt een korte opsomming en een stappenplan dat je kunt gebruiken bij de afwikkeling van een nalatenschap.

ERFGENAMEN
Na jouw overlijden worden de bezittingen en schulden verdeeld onder jouw erfgenamen.

Indien je een testament hebt opgesteld dan heb je zelf de erfgenamen gekozen. Indien je geen testament hebt maakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen.
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen.
3. Grootouders met hun afstammelingen.
4. Overgrootouders met hun afstammelingen.
Deze groepen volgen elkaar op.

Let op!
Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet de samenwonende partner.
 
EXECUTEUR
De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.

De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer.

Overigens kan een executeur alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen en dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Let op: een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

AFWIKKELING
Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen.

Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur van Levisa machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.
In stappenplan dat Levisa heeft opgesteld, staan de werkzaamheden die bij de afwikkeling van een nalatenschap aan de orde komen.

ERFBELASTING
De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook als iemand een legaat of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald.

Voor vrijstellingen: klik hier.
Voor tarieven: klik hier.

Besparing erfbelasting
Het is mogelijk om erfbelasting te besparen:
- door het juiste testament te maken
- door tijdens leven slim te schenken
- door de huwelijksvoorwaarden te laten controleren op de fiscale consequenties
- door het verlagen van de WOZ-waarde van de eigen woning.

Digitale Nalatenschap
Tijdens ons leven zijn we steeds meer en meer digitaal actief.
Wat gebeurt er na overlijden met alle informatie die van jou op internet staat? Hoe moeten jouw nabestaanden ermee omgaan? Hebben ze er toegang toe als ze niet beschikken over de wachtwoorden?
Zorg dat ook na overlijden jouw digitale nalatenschap wordt afgewikkeld.

Bij een digitale nalatenschap kun je denken aan:

 • lidmaatschap van een sociaal netwerk, zoals Facebook of LinkedIn.
 • e-mailaccount(s).
 • foto’s die u in de cloud staan.
 • inhoud computer, laptop of telefoon.
 • eigen website.
 • tegoeden opvragen bij online accounts, zoals Paypal.

Digitale Kluis
Naast het Digitaal Nalatenschapsdossier kan Levisa ook voorzien in een Digitale Kluis. In deze Digitale Kluis kun je de inloggegevens van al jouw accounts veilig opslaan. Uiteraard heb je zelf altijd toegang tot deze kluis. Dat is veel veiliger dan wanneer je die gegevens zelf in de computer opslaat.

Je bent zelf de bewaarder van de sleutel tot jouw Digitale Kluis. Samen met de RegisterExecuteur van Levisa maakt je afspraken over de vertrouwenspersoon die na overlijden toegang krijgt tot de Digitale Kluis. Hierdoor regel je ook dat jouw digitale nalatenschap wordt afgewikkeld.

VERDELING/CONFLICTEN
Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

Een oplossing om conflicten te voorkomen is de benoeming van een executeur. Soms is de benoeming van een neutrale onpartijdige en deskundige derde het beste advies. 

Is er geen executeur dan moeten de erfgenamen het dus eens zijn met elkaar. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:
 • Verdeling door rechter:
  als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
 • Mediation:
  mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.

De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer.

Overigens kan een executeur alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen en dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Let op: een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.

In het stappenplan dat u op onze website vindt, staat welke werkzaamheden aan de orde komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook als iemand een legaat of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald.

Voor vrijstellingen: klik hier.
Voor tarieven: klik hier.

Besparing erfbelasting
Het is mogelijk om erfbelasting te besparen:
- door het juiste testament te maken.
- door tijdens leven slim te schenken.
- door uw huwelijksvoorwaarden te laten controleren op de fiscale consequenties.
- door het verlagen van de WOZ-waarde van uw woning.

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

Een oplossing om conflicten te voorkomen is de benoeming van een executeur. Soms is de benoeming van een neutrale onpartijdige en deskundige derde het beste advies. 

Is er geen executeur dan moeten de erfgenamen het dus eens zijn met elkaar. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:

 • Verdeling door rechter:
  als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
 • Mediation:
  mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met .